ชีวิตรุ่งโรจน์ ค้าขายร่ำรวยรุ่งเรือง > พุทธมนต์

พระคาถาธารณปริตรและอานุภาพเหมือนพระอาทิตย์ 7 ดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศ

(1/1)

จอมเทพไซเบอร์:
พระคาถาธารณปริตร ที่สรรเสริญคุณของพระพุทธองค์ ด้านต่างๆ ป้องกันภัยได้นานาสารพัด ในพม่าสวดกันมาเป็นพันปีแล้วโดยพระพุทธอนุชา ได้ทรงไว้สืบมา

พระคาถาธารณปริตรและอานุภาพเหมือนพระอาทิตย์ 7 ดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศ

พระคาถาธารณปริตร
http://www.youtube.com/watch?v=8uJfejh_MP4

จอมเทพไซเบอร์:
คำแปลพระธารณปริตรและอานุภาพ
1. อันพระชนม์ชีพของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย บุคคลใดไม่อาจกระทำอันตรายได้ฉันใด

ขออันตรายทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน

ทรงมีพระญาณ ทั้งอดีต อนาคต และปัจจุบันที่ไม่มีเครื่องกระทบ ไม่มีการปิดกั้น ไม่มีถดถอย

ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระญาณทั้ง 3 ดังกล่าวแล้วนี้

2. กายกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระญาณเป็นเครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระญาณ

วจีกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระญาณเป็นเครื่องนำเป็นไปตามลำดับพระญาณ

มโนกรรมทั้งปวงของพระองค์ทรงมีพระญาณเป็นเครื่องนำ เป็นไปตามลำดับพระญาณ

ทรงเป็นผู้มีพระคุณสมบูรณ์ด้วยพระญาณทั้ง 6 ดังกล่าวแล้วนี้

3. ความเสื่อมถอยลงของพระพุทธประสงค์ ย่อมไม่มี

ความเสื่อมถอยลงของการแสดงธรรม ย่อมไม่มี

ความเสื่อมถอยลงแห่งความเพียร ย่อมไม่มี

ความเสื่อมถอยลงของวิปัสสนาญาณ ย่อมไม่มี

ความเสื่อมถอยลงของสมาธิ ย่อมไม่มี

ความเสื่อมถอยลงของความสุขในอรหัตผล ย่อมไม่มี

พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้มีพระคุณ สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง 12 ประการ ดังกล่าวแล้วนี้

4. พระพุทธองค์ผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยคุณธรรม ดังต่อไปนี้

การหัวเราะสรวลเสเฮฮา ย่อมไม่มี

การพูดพลั้งเผลอโดยขาดสติ ย่อมไม่มี

พระธรรมที่มิได้สัมผัสด้วยพระญาณ ย่อมไม่มี

การหุนหันพลันแล่นข าดวิจารณญาณ ย่อมไม่มี

การปล่อยใจเหม่อลอยขาดสติ ย่อมไม่มี

การเพ่งเฉยโดยปราศจากการพิจารณา ย่อมไม่มี

พระพุทธองค์ทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยคุณธรรมทั้ง 18 ประการ ดั้งกล่าวแล้วนี้

ข้าพเจ้าขอน้อมไหว้ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 7 พระองค์

5. การประพฤติไม่ดี อันได้แก่ กายทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์

วจีทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์

มโนทุจริตย่อมไม่มีในพระพุทธองค์ ซึ่งเป็นผู้เสด็จมาดีแล้ว เหมือนดังพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ

6. พระญาณ ที่เป็นไปในส่วนอดีตซึ่งมีการปกปิด กีดกั้น ถดถอยไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

พระญาณ ที่เป็นไปในส่วนอนาคตซึ่งมีการปกปิด กีดกั้น ถดถอยไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

พระญาณ ที่เป็นไปในส่วนปัจจุบันซึ่งมีการปกปิด กีดกั้น ถดถอยไม่มีแก่พระพุทธเจ้า

7. กายกรรมที่ไม่มีพระญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามพระญาณ

ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

วจีกรรมที่ไม่มีพระญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามพระญาณ

ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

มโนกรรมที่ไม่มีพระญาณเป็นประธาน ไม่เป็นไปตามพระญาณ

ย่อมไม่มีแก่พระพุทธองค์

8. พระธารณะปริตรที่ได้สาธยายเป็นประจำนี้ ไม่มีอะไรเสมอเหมือน

เป็นที่พึ่งพิงอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้กลัวภัยในวัฏสงสาร

ดูก่อนอานนท์เธอจงท่องสาธยายพระธารณะปริตรนี้ จงสอนและให้สอบถามพระคาถาอันประเสริฐยิ่ง มีเดชมากนี้เถิด

9. ผู้สวดมนต์นี้เป็นประจำไม่ตายด้วยพิษงู พิษนาค ไม่ตายในน้ำ ในไฟ เป็น ผู้พ้นภัยนานา

ใครคิดทำร้ายวันเดียวไม่สำเร็จ สองวัน สามวัน สี่วันก็ไม่สำเร็จ ไม่เป็นโรคบ้าฟุ้งซ่าน ไม่หลงสติ มนุษย์ อมนุษย์ทั้งหลาย ไม่สามารถทำร้ายหรือเบียดเบียนได้

10. อันว่าพระธารณะปริตรนี้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไร?

- ชาโล มีอานุภาพ เหมือนพระอาทิตย์ 7 ดวงขึ้นพร้อมกันในเวลาโลกาวินาศ

- มหาชาโล มีฤทธิ์เดชเหมือนตาข่ายเหล็กกางกั้นภัยจาก เทวดา นาคา ครุฑ ยักษ์ รากษส เป็นต้น

- ชาลิเต สามารถป้องกันอันตรายที่เกิดจากน้ำ ไฟ พระราชา โจร ศัตรูทั้งหลาย

- มหาชาลิเต มีอานุภาพให้พ้นจากกัปทั้ง3 คือ โรคันตรกัป สัตถันตรกัป และ ทุพภิกขันตรกัป

- มีอานุภาพให้พ้นจากโรคต่างๆ ในขณะปฏิสนธิ คือ เป็นใบ้ บอด หนวก เป็นบ้าฟุ้งซ่าน และไม่ตกต้นไม้

ไม่ตกเขา ตกเหวตาย

- สามารถได้สมบัติที่ยังไม่ได้ ทรัพย์สมบัติที่ได้แล้วก็เจริญเพิ่มพูนขึ้น

- สามารถกำจัดความมืด ให้เข้าถึงความสว่างได้

11. ดูก่อนอานนท์ พระธารณะปริตรนี้ อันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย 77 โกฏิ ตรัสไว้ว่า:

- พึงทำประโยชน์ที่ดี ไม่พึงทำประโยชน์ที่ไม่ดี

- พึงนำมาซึ่งกลิ่นรสแห่งธรรมะที่ดี ไม่นำมาซึ่งธรรมะที่ไม่ดี

- พึงน้อมนำมาซึ่งจิตใจดี ไม่น้อมนำมาซึ่งจิตใจร้าย

- พึงสมาคมกับคนดี ไม่พึงสมาคมกับคนไม่ดี

- พึงทำกายให้เป็นกายดี ไม่ทำให้เป็นกายร้าย

- พึงนำมาแต่การกระทำที่เป็นฝ่ายดี ไม่นำมาซึ่งการกระทำไม่ดี

- พึงหลับฝันเห็นแต่สิ่งดี ไม่พึงหลับฝันร้าย

- พึงเห็นอดีตนิมิตที่ดี ไม่พึงเห็นอดีตนิมิตที่ไม่ดี

- ต้นไม้ที่ตายแล้วสามารถฟื้นคืนมาได้

- ต้นไม้ที่ยังเป็นอยู่ก็ทำให้เจริญงอกงาม

- สามารถกำจัดความมืด ให้เข้าถึงความสว่างได้

12. ดูก่อนอานนท์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 99 โกฏิ ได้ตรัสแสดงไว้ว่าพระธารณะปริตรนี้ช่วยให้:

- รู้ความคิดร้ายของผู้อื่น

- แคล้วคลาดจากอาวุธเครื่องประหารทุกชนิด

- สามารถทำให้เวทมนต์คาถาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้น

- กำจัดปัดเป่าอันตรายจากโรคต่างๆได้

- รอดปลอดภัยจากโรคร้ายแรง

- หลุดพ้นจากเครื่องจองจำ พันธนาการได้

ด้วยอำนาจแห่งสัจจะวาจานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ข้าพระพุทธเจ้าทุกเมื่อเทอญฯ

janee:
จะสวดบ่อย ๆ ค่ะ ตามเวลาและโอกาส ;D

bigjoin555:
น่าสนใจมากครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version